• Επικοινωνήστε μαζί μας  για μελέτη στον χώρο σας χωρίς χρέωση
 • DirectionΑυστραλίας 74, 85100 Ρόδος
 • Emailinfo@houlis.gr
 • Phone22410 77780

 Houlis Εμποροτεχνική

ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ

μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, τα αέρια τα εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και τα βιοαέρια.

Πλεονεκτήματα

 • δεν εξαντλούνται
 • μακροπρόθεσμα η χρήση τους είναι οικονομική
 • δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον
 • φιλικές προς το περιβάλλον (σχεδόν μηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα με αποτέλεσμα να οδηγούν σε ελάττωση εκπομπών από άλλους ρυπαντές π.χ. οξείδια θείου και αζώτου που προκαλούν την όξινη βροχή.)
 • εξοπλισμός απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση με πολύ μεγάλο χρόνο ζωής

Μειονεκτήματα

 • μικρός συντελεστής απόδοσης, της τάξης του 30% ή και χαμηλότερος. Συνεπώς απαιτείται αρκετά μεγάλο αρχικό κόστος εφαρμογής σε μεγάλη επιφάνεια της γης. Γι' αυτό το λόγο μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται σαν συμπληρωματικές πηγές ενέργειας και για αυτό προς το παρόν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών μεγάλων αστικών κέντρων
 • η παροχή και απόδοση της αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας εξαρτάται από την εποχή του έτους αλλά και από το γεωγραφικό πλάτος και το κλίμα της περιοχής στην οποία εγκαθίστανται
 • για τις αιολικές μηχανές υπάρχει η άποψη ότι δεν είναι κομψές από αισθητική άποψη κι ότι προκαλούν θόρυβο και θανάτους πουλιών. Με την εξέλιξη όμως της τεχνολογίας τους και την προσεκτικότερη επιλογή χώρων εγκατάστασης (π.χ. σε πλατφόρμες στην ανοιχτή θάλασσα) αυτά τα προβλήματα έχουν σχεδόν λυθεί
 • για τα υδροηλεκτρικά έργα λέγεται ότι προκαλούν έκλυση μεθανίου από την αποσύνθεση των φυτών που βρίσκονται κάτω απ' το νερό κι έτσι συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (19/10/2006)

 • επιτάχυνση της χρησιμοποίησης αποδοτικών, από πλευράς καυσίμων, οχημάτων για τις μεταφορές, με καλύτερη χρήση των δημόσιων μεταφορικών μέσων
 • αυστηρότερα πρότυπα και καλύτερη επισήμανση των συσκευών·
 • ταχεία βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υφισταμένων κτιρίων της ΕΕ και ανάληψη πρωτοβουλίας, ώστε τα σπίτια με πολύ χαμηλή κατανάλωση να είναι κανόνας για τα νέα κτίρια·
 • ομοιόμορφη χρήση της φορολογίας για την επίτευξη αποδοτικότερης χρήσης της ενέργειας
 • βελτίωση της απόδοσης όσον αφορά την παραγωγή, μεταφορά και διανομή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας,
 • μία νέα διεθνής συμφωνία για την ενεργειακή απόδοση με στόχο την προώθηση της κοινής προσπάθειας

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Είναι το υγρό ή αέριο καύσιμο το οποίο προορίζεται για μετακίνηση και το οποίο παράγεται από βιομάζα. (πχ βιοαιθανόλη, βιοντίζελ, βιοαέριο, βιομεθανόλη, βιομεθυλαιθέρας, βιο-ΕΤΒΕ, βιο-ΜΤΒΕ, συνθετικά βιοκαύσιμα, καθαρά φυτικά έλαια)

Βιοκαύσιμα 1ης γενιάς: ανήκουν τα βιοκαύσιμα που παράγονται από σπαρτά (πχ. καλαμπόκι)

Βιοκαύσιμα 2ης γενιάς: ανήκουν τα βιοκαύσιμα που παράγονται από αγροτικά και δασικά υπολείμματα

Πλεονεκτήματα

 • χρησιμοποίηση βιοκαυσίμων αντί των κοινών καυσίμων τα οποία τείνουν να εξαντληθούν
 • είναι φιλικά προς το περιβάλλον
 • νέες θέσεις εργασίας στα εργοστάσια παραγωγής βιοκαυσίμων αλλά και νέες θέσεις για τους αγρότες που καλλιεργούν τα φυτά από τα οποία προέρχονται τα βιοκαύσιμα

Μειονεκτήματα

 • αύξηση τιμών στις πρώτες ύλες πχ καλαμπόκι αλλά και ταυτόχρονη αύξηση στις τιμές των προϊόντων που εξαρτώνται από αυτές
 • πιθανή επιδείνωση της πείνας στις αναπτυσσόμενες χώρες, λόγω αύξησης του κόστους των τροφίμων